Ako na výrazné zníženie nákladov na výrobu stlačeného vzduchu /plynov/

Stlačený vzduch je najdrahšia energia v podnikoch. Je to dané aj tým, že veľká časť nákladov pripadá  na preventívne prehliadky, výmenu olejov, filtrov, separátorov a hlavne na generálne opravy. Ďalšiu veľkú časť tvoria zbytočné úniky stlačeného vzduchu cez netesnosti v pneumatických rozvodoch a technologické ofuky výroby, ktoré skracujú interval generálnych oprav a preventívnych prehliadok podľa predpísaných motohodín.

ESOS Ostrava pre vás pripravil súbor úkonov, ktoré umožnia výrazne znížiť náklady na výrobu tejto
energie a zvýšiť spoľahlivosť kompresorov a rozvodov vzduchu:
–       sledovaním technického stavu ložísk motorov a kompresorových blokov pomocou vibračnej diagnostiky
–       sledovaním mazacích schopností oleja
–       periodickým čistením oleja a systému
–       sledovaním spotreby vzduchu, tlaku,  teploty, vlhkosti off i on-line na jednotlivých vetvách až k strojom
–       sledovaním a odstraňovaním únikov stlačeného vzduchu a plynov
–       náhrada terajších ofukov za ofuky so zníženou spotrebou až o 70%, prípadnou reguláciou

1.   Sledovanie technického stavu ložísk motorov a kompresorových blokov pomocou vibračnej diagnostiky

Pomocou vibračnej diagnostiky off – line, alebo on-line sledujeme:
–       stav opotrebovania a mazania ložísk motorov, trend vývoja
–       stav mazania ložísk
–       prúdové problémy motorov
–       povolené pätky
–       opotrebovanie skrutiek blokov
–       stav opotrebovania ložísk a mazanie ložísk skrutiek blokov, trend vývoja
–       nesúososť sústroja, remeníc
–       opotrebovanie remeníc a remeňov

ESOSESOS

Vďaka znalostiam stavu ložísk motorov, uloženia skrutiek blokov a nameraných trendov môžeme s plnou kompetentnosťou povedať, či je potrebné vykonať GO po 24000 motohodinách, alebo ísť podľa skutočného stavu. Vo veľa prípadoch došlo k predĺženiu GO o min. 2 – 3 násobok bežnej doby udávanej výrobcom. Naopak sme už taktiež identifikovali prípady, kde bolo potrebné GO vykonať skôr, pretože ložiska boli pred haváriou pri 18000 motohodin kompresorov. I v tomto prípade dochádza k obrovskej úspore peňazí, pretože vďaka nášmu zisteniu dochádza k záchrane celého  skrutkového bloku a strát vo výrobe. Pri deštrukcii ložiska, dôjde k zničeniu skrutiek bloku , vík atd…. Vibračnú diagnostiku používame od roku 1997 a od tejto doby sme už zmerali tisíce kompresorov.

Vibračnú diagnostiku používame nielen k zisťovaniu stavu kompresorov, ale akékoľvek točivých zariadení – stanovuje sa podľa dôležitosti stroja, v rámci zistených problémov so strojmi a najčastejšie preventívne. Meriame tisíce strojov v stovkách podnikoch vo všetkých odvetviach priemyslu. Máme v obore vzdelaných a certifikovaných pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami. Používame špičkové prístroje patriace k najlepším vo svojom obore – Rockwell Automation a Schaeffler.

Zachytáva voľne kotviace skrutky a trhliny v nosnej konštrukcií alebo v ložiskovom telese, zvýšené ložiskové vôle.

2. Sledovanie mazacích schopností oleja

Mazacie oleje zaisťujú mazanie rozhodujúcich častí kompresora – ložísk motora, ložísk skrutiek bloku a samotné skrutky bloku. Sledujeme:

  • mazacie schopnosti oleja pre zaistenie únosnosti mazacieho filmu u ložísk
  • čistotu oleja a mäkké kaly (následne olej čistíme či filtrujeme, aby sa do valivých dráh ložísk nedostala žiadna nečistota, ktorá by spôsobila odtlačky či iné poškodenie valivých dráh.)
  • úbytkovú životnosť oleje

Výrobca vykonáva servis týchto kompresorov vrátane výmeny oleja. U malých náplní sa odporúča výmena oleja po 2000 až 5000 motohodinách. U veľkých agregátov sa odporúča tribodiagnostika v rámci kvartálnych meraní. Zo skúseností a vykonávaných analýz sme veľakrát odporúčali výmenu oleja v kratších intervaloch ako odporúča výrobca vďaka znečisteniu alebo znehodnoteniu mazacích schopností oleja. Preto odporúčame optimalizovať tento interval výmeny oleja na základe zistených parametrov oleja.

Diagram vývoja opotrebovania ložísk kompresora

3. Periodické čistenie oleja a systému

Tato „novinka“ v čistení olejov a systémov od nečistôt, mäkkých kalov a všetkých foriem vody umožňuje zbavenie kompresorového oleja všetkých nečistôt a nánosov v systéme, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie valivých dráh či valivých teliesok v ložisku. Pokiaľ nie je olej znečistený, výrazne sa predlžuje tiež jeho životnosť.  Táto metóda má význam i u ďalších zariadení, kde sa môže predĺžiť životnosť oleja až 3x , rovnako tak aj životnosť strojov.

Olej sa čistí za prevádzky a tiež pred vlastným naliatím do systému. Kontroluje sa priebežne pomocou hodnotenia nečistôt, kalov a živice objavujúcej sa v oleji.

Vyčistený systém centrálneho mazania od mäkkých kalov (kód čistoty bol 6)

4.  Sledovanie spotreby vzduchu, tlaku, teploty, vlhkosti off i on-line na jednotlivých vetvách až k strojom

Ďalším nemenej významným krokom je dôležité mať prehlaď, koľko ktorá hala, stroj, vetva rozvodov vzduchu „spotrebováva“ vzduch.  Pre riadne hospodárenie vzhľadom k tejto najdrahšej energie je dobré vedieť potrebu podniku a stroja a porovnať ju so skutočnosťou. Táto informácia je i dôležitá vzhľadom k rozvoju spoločnosti ohľadom spotreby vzduchu, k zrovnaniu ku stratám, k zisteniu a porovnaniu potrieb spotreby a tlaku vzduchu u stroja, linky, závodu … Sledovanie spotreby tiež ukazuje aj na prevádzku liniek a ich využitie, sledovanie a vyhodnocovanie rôznych anomálií. Sledovanie únikov stlačeného vzduchu alebo plynov odhaľuje v trendu alebo i okamžite množstvo unikajúceho vzduchu, poruchy časti rozvodov vzduchu, technologické ofuky. V našej doterajšej praxi bežne meriame v podnikoch dosahujúce miliónové straty.

Záleží na riaditeľoch spoločností a zodpovedných pracovníkoch akú filozofiu starostlivosti o stroje a vzduch zastávajú. Najhoršie z hľadiska plytvania sme sa stretli s názormi, že my vieme, že máme miliónové straty, ale vzhľadom k tomu, že platíme stovky miliónov za rok, tak to nevadí. Náš názor je, že to, čo je vidieť, činí iba vrchol z množstva ďalších strát v týchto podnikoch.

Tiež sa stáva, že sa zistí meraním únikov stlačeného vzduchu, že 1 kompresor vyrába vzduch iba na tieto straty. Kompresory pri našej starostlivosti odpracujú tiež omnoho menej motohodín a tím sa opäť šetria náklady na výrobu, investície a opravy.

Tabuľka výpočtu rastúcich strát s veľkosťou otvoru a tlaku vzduchu v systéme pri cene 2,50 Kč/kWh a pri 8000 hodín prevádzky ročne

5. Náhrada existujúcich technologických ofukov  za ofuky so zníženým spotreby až  o 70%, prípadné doplnenie o automatickú reguláciu spúšťania stroja

Pri meraniach technologických ofukov poznáme množstvo vzduchu,  ktoré potrebuje výroba. Pohľadom vidíme v prevádzkach používané ofuky  – od obyčajných hadíc a trubiek (dierovaných alebo sklepnutých) až po sofistikované riešenie. I keď všetky „spotrebovávajú“ vzduch, ide o to, aby toto množstvo bolo nastavené na optimálnu (minimálnu potrebnou úroveň) k dosiahnutiu potrieb výroby (dostatočného ofuku nečistôt z pásu, papieru, urovnanie a osušenie etikety na fľašiach, …)

Rovnako sa to týka aj ofukovacích pištolí. Naše produkty, keď sme ich merali, tak majú napríklad v najhoršom prípade rovnakú spotrebu, ale omnoho väčšiu účinnosť. Pri regulácií na potrebné množstvo vzduchu sa dostávame niekedy aj na 10-30% spotreby vzduchu oproti nesofistikovaným riešením a oproti sofistikovaným riešením min. o 10-20%  úspor. Kompresory odpracujú tiež omnoho menej motohodin a tak sa opäť výrazne zlacňuje ich prevádzka.

Ofukovacie a sacie pištole vhodné hlavne pre obrábacie stroje napr. špony vo dverách

6. Filtre HIFI, oleje TOTAL, ložiska FAG

Všetky náhradné diely  boli testované a používajú sa v tisícoch zariadeniach. Všetky náhradné diely sú pri výmene sledované a vyhodnocované, aby sa  prišlo na príčinu či sa potvrdila z výsledkov merania a analýz. Majú taktiež veľmi priaznivú cenu oproti výrobcom kompresorov alebo iných strojov a z našej strany sú aplikované odborníkmi v oblasti starostlivosti o stroje.

Veľmi dôležité je povedomie všetkých pracovníkov vrátane manažérov vedenia spoločnosti, aby vedeli, čo prináša starostlivosť o rozvody vzduchu, kompresory, stroje nielen z hľadiska pneumatiky. Pokiaľ ľudia vedia a sú neustále a riadne vzdelávaní v starostlivosti o vzduch a stroj, tak to prináša významné úspory pre podnik z hľadiska spoľahlivosti a životnosti stroja. Tu sú najväčšie náklady v prípade odstávok.

Naša spoločnosť je špecialista v oblasti prediktívnej a proaktívnej údržby a je pripravená vám ponúknuť riešenia na kľúč vo všetkých oblastiach starostlivosti o stroje a to, v oblasti údržby, výroby, technológie i manažmentu. Ideme po „koreňových príčinách „ zmenových stavoch, poruchách alebo po potenciálu k zlepšeniu.  Potom už nás čaká pohodová práca a plnenie cieľov osobných a spoločnosti.

ESOS