+421 940 654 148

SK  EN

TRIBODIAGNOSTIKA

TD pre výrobné stroje a zariadenia

Tribodiagnostiky (TD) je bezdemontážnu metodika, ktorá je vykonávaná z odobratej vzorky oleja. TD identifikuje technický stav strojového zariadenia v časovom predstihu - v tejto fáze agregát nejaví žiadne známky negatívneho správania. Tým sa líši od všetkých ostatných technických diagnostík. TD umožňuje tvorbu harmonogramu opráv, zabezpečuje spoľahlivosť chodu stroja. Vhodnou aplikáciou oleja, udržiavaním oleja v nedegradované a čistom stave je možné znížiť poruchovosť a náklady na údržbu stroja na minimum.

Súčasťou tribodiagnostického servisu je

Sledovanie degradácie olejovej náplne:

 • kinematická viskozita pri 40 ° C podľa STN EN ISO 3104
 • kinematická viskozita pri 100 ° C podľa STN EN ISO 3104
 • číslo kyslosti podľa STN 65 6070
 • deemulgačná charakteristika podľa ČSN 65 6229
 • bod vzplanutia v otvorenom tégliku
 • podľa ČSN EN ISO 2592
 • IČ spektroskopie - metodika
 • charakterizácia vzorky (vzhľad, farba) - metodika

Sledovanie znečistenia olejovej náplne:

 • kód čistoty podľa STN 65 6206
 • mechanické nečistoty filtráciou podľa STN 65 6219
 • obsah vody coulometricky podľa STN 65 0330, ISO 760

Stanovenie opotrebovania strojového zariadenia:

 • ferografie mikroskopická - metodika
 • REO ferografie - metodika

Súčasťou vyhodnotenia vzorky oleja je pri prvom rozbore technická správa, pri opakovaných rozboroch protokol z vyhodnotenie merania. Tieto dokumenty obsahujú trend vývoja sledovaných parametrov a záver a odporúčania pre danú olejovú náplň a zariadení.

Doba zaslanie vyhodnotenie je maximálne 14 kalendárnych dní od dodania vzoriek.

V rámci tribodiagnostického servisu ponúkame

odber vzoriek olejov našim technikom, určenie vhodného odberného miesta

filtráciu olejov mobilná filtračná jednotkou

zabezpečujeme vyhodnotenie fyzikálno-chemických vlastností plastických mazív a olejových emulzií

aplikáciu a ponuku vhodného mazivá

navrhujeme a vytvárame mazacie plány

ponúkame externé vedenie olejového hospodárstva, ktoré spočíva v sledovaní a evidencii spotreby olejov, evidenciu mazacích plánov pomocou SW OIL 2000

odborné školenia, technická pomoc

TD pre autodopravcov

Ekonomika prevádzky vozidiel závisí na ich technickom stave. Prevádzkovateľ môže mať pochybnosti ako sa vykonávajú servisné úkony predpísané výrobcom a aká bude životnosť jednotlivých uzlov vozidla. Monitorovanie technického stavu jednotlivých komponentov umožňuje tribotechnická diagnostika.

V záujme skvalitnenia informácií, ktoré môže TTD zákazníkovi poskytnúť, sme zaviedli pravidelné sledovanie mazív pomocou inštrumentálnej metodiky infračervenej spektrometrie, ktorá dokáže žiadanou otázku vyhodnotiť.

Táto metodika je schopná poskytnúť veľmi vysokú mieru záruky plnej funkčnosti oleja. Toho je docielené súčasnou kontrolou úbytku vysokoteplotných antioxidantov (aditív), mierou degradácie základového oleja a tiež zistenie kontaminácie látkami z okolia (voda, glykol, palivo).

Parametre sledované u motorového oleja

obsah sadzí

produkty oxidácie

produkty nitrácie

produkty sulfatácie

kontaminácie palivom

kontaminácie glykolom

kontaminácie vodou

pokles vysokoteplotných antioxidantov

nárast aromátov

K získaniu potrebných dát je potrebné dodať vzorku prevádzkového oleja a vzorka oleja referenčného. Metodika je založená na porovnanie spektier týchto dvoch vzoriek.

Zisťujeme tiež stav opotrebovania motora a identifikáciu druhu závady.

Stav opotrebenia a identifikáciu druhu závady zisťujeme inštrumentálne metodikou - ferografickou analýzou. Táto metodika sleduje magnetické kovy, kovové materiály nemagnetických charakteru, produkty rozkladu aditív mazivá a prachové častice. Menované častice sú zachytávané v magnetickom poli na mikroskopickom sklíčku, kde sa vytvára tzv. Feromagnetická stopa, ktorú potom analyzujeme mikroskopicky. Ide o častice oceľové, ktoré delíme na: havarijné, únavové, abrazívne, adhezívne, sférické, častice hrdze a metaloxidy. Ďalej to sú častice gama hematitu, ktoré dokladajú zle prebiehajúce mazanie olejového systému.

Produkty degradácie oleja, prach, ktorý je označený ako kremík Si a častice paramagnetické: meď, hliník, olovo, zinok a cín. Môžeme nájsť aj častice tesnenia a ďalšie. Systematickým sledovaním možno zistiť trend vývoja opotrebenie zariadení. Na základe výsledkov analýz sa určí periodický interval 3 mesiace, ak situácia nevyžaduje kratší interval. Pre zistenie druhu opotrebenie zariadení a identifikáciu závady je nutné poznať materiálovú skladbu motora.

VIBRODIAGNOSTIKA

 • periodické merania výrobných strojov a zariadení, monitorovanie stavu ložísk a detekciu dynamických stavov ako nevývaha, nesúosovosť pod.
 • nepriodické meranie problémových výrobných zariadení
 • implementáciu vibračné diagnostiky do systému údržby

TRIBODIAGNOSTIKA

 • základná analýza vzoriek olejov a plastických mazív
 • pre autodopravcov a stavebné stroje
 • pre výrobné stroje a zariadenia

DIAGNOSTIKA NC A CNC STROJŮ

 • sledovanie trendov vývoja presnosti CNC strojového parku
 • kruhová interpolácia podľa ISO 230-4
 • meranie geometrie podľa ISO 230-1

TERMODIAGNOSTIKA

Termovízne meranie je bezkontaktné meranie teploty. Možno použiť všade tam, kde diagnostikovaným parametrom je sálanie tepla. Má široké použitie v najrôznejších oblastiach ako priemyselných odvetviach, ako aj v súkromnej sfére.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

+421 940 654 148

logofooter

Kontakty

Osadná 2
Bratislava
831 03
+421 940 654 148
r.skrivanek@esossk.sk

O spoločnosti

IČO: 51 643 766
Certifikáty
Kontakty