+421948320780

SK  EN

VIBRODIAGNOSTIKA

Vibrodiagnostické merania slúžia na monitorovanie stavu ložísk, mazania a detekciu dynamických stavov rotujúcich strojov a strojných zariadení. Lokalizujeme poruchu a zisťujeme okamžitý stav a tiež vývoj v trende. Jedná sa o bezdemontážnu diagnostiku bez nutnosti odvážať strojné zariadenia a tiež bez zastavovania výroby. Zvyšuje sa spoľahlivosť a životnosť strojov a tiež znižujú náklady na preventívnu údržbu.

Ponúkame

 • Neperiodické merania, ktoré sa vykonáva v prípade zistenia problémov so strojom.
 • Periodické merania v pravidelných intervaloch podľa dôležitosti a vyťaženosti strojov a zariadení
 • On line merania vrátane merania teplôt a prípadne ďalších veličín v prípadoch, keď výpadok týchto strojov je pre spoločnosť nenahraditeľný.
 • Periodické a on line merania s predstihom informuje o vznikajúcich problémoch so strojom či zariadením a umožnuje sa pripraviť na odstávku a opravu, či vykonať servisný zásah, tak aby stroj bol opäť prevádzkyschopný a spoľahlivý.
optime esos

Výhody

Meranie taktiež umožňuje predĺžiť intervaly preventívnych opráv a výmen strojov a zariadení, ako sú kompresory, prevodovky, turbíny, vretená, dúchadlá, vývevy...

Pri vibrodiagnostickém meraní navyše kontrolujeme tiež stav zariadenia vizuálne, tzn .: voľné kotviace skrutky, stav remeňov, odtrhnuté silenbloky, zanesené mriežky el. motorov, úniky mazív ... a tieto skutočnosti ihneď oznámime zákazníkovi a zohľadníme pri vyhodnocovaní.

Pomocou vibrodiagnostického merania tiež kontrolujeme priamo na mieste stav namastite rotor ložísk. V prípade nutnosti namastite rotor sa ložisko domažte a overíme opäť prevádzkový stav ložiska.

 • Priemyselné ustavovanie na spojkách jednotlivých častí strojového zariadenia aj celku
 • Implementáciu vibračné diagnostiky do systému preventívnej starostlivosti
 • Poradenstvo, technickú pomoc, školenia všetkých výrobcov diagnostických prístrojov
 • Predaj diagnostických prístrojov Schaeffler
schaffler group Esos

Na meranie používame diagnostické prístroje Schaeffler, kde sme ich technologickým partnerom a prístroje spoločnosti Rockwell automation. Naši pracovníci sú certifikovaní u ATD SR. Meriame strojové zariadenie v stovkách podnikov a v databáze máme desetisíce meraných zariadení.

Príklady, kde všade sa dá vibrodiagnostiku použiť a tiež aplikovať

Strojársky, a ďalšie ľahký a ťažký priemysel

 • Meranie NC a CNC strojov
 • Meranie chvenie základov
 • Meranie kompresorov, turbokompresorov, čerpadiel, elektromotorov, ventilátorov,
  prevodoviek, žeriavov, drvičov, triedičov a ďalšie ...
 • Ustavovanie na spojkách strojných zariadení
 • Prevádzkové vyvažovanie obehových kolies ventilátorov, triedičov, čerpadiel

Papierenský priemysel

 • Meranie ložísk valcov papierenských strojov
 • Meranie obslužných prevádzok papierenských strojov

Poľnohospodársky priemysel

 • Prevádzkové vyvažovanie poľnohospodárskej techniky (kosačky, mulčovače, frézy ...)
diagnostika ESOS

Výhody použitia vibrodiagnostiky v praxi

 • Včasná detekcia a lokalizácia vznikajúce poruchy s možnosťou dopredu naplánovať opravu strojového zariadenia, bez straty na výrobe v prípade havárie strojového zariadenia
 • Zvýšenie spoľahlivosti a životnosti pri odstránení dynamického namáhaní vzniknuté nevyvážením, prípadne zlým zriadením
 • Zvýšenie spoľahlivosti a produktívnosť strojných zariadení tam, kde je implementovaná vibrodiagnostika do systému údržby, bez nečakaných výpadkov strojového zariadenia a prestojov vo výrobe

Základným cieľom sledovania vibrácií rotujúcich strojov je poskytnutie informácií o prevádzkovom a technickom stave zariadení za účelom zabezpečenia strategického plánovania a riadenia údržby. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu sa tak stáva predovšetkým hodnotenie stavu a priebehu vibrácií za dobu doterajšieho prevádzky.

Je nutné si uvedomiť, že vibrácie u rotujúcich strojov sú úzko viazané na dynamické namáhanie stroja, súvisí so stavom ložísk, prevodoviek, nevyváženosťou, nesúosovosť, trhlinami v dôležitých komponentoch, opotrebovaním a pod., Takže ich monitorovanie a vyhodnotenie patrí k základným a rozhodujúcim metódam technickej diagnostiky.

Vlastný vývoj vibračné diagnostiky vo svojej podstate kopíruje vývoj metód technickej diagnostiky, tzn. od pocitových a vizuálnych vnemov, cez jednoduché snahy o zosilnenie vibračného, ​​resp. hlukového signálu sa dostávame až k použitiu najmodernejšej meracej techniky s maximalizáciou vypovedajúce schopnosťou o technickom stave sledovaného objektu.

Vibračná diagnostika využíva ako diagnostického parametra vibrácie, ktoré sú zapríčinené dynamickým namáhaním stroja a práve tento diagnostický parameter dáva informácie na určenie objektívneho technického stavu rotujúcich strojov. Včasná detekcia možné závady je potom základným predpokladom pre strategické plánovanie nápravných opatrení.

Najčastejšie detekovateľné závady zvyšujúce vibrácie sú

Nevyváženosť rotorov

Nesúososť spojok, ložísk a prevodov

Mechanické uvoľnenie

Poškodenie valivých ložísk

Opotrebenie prevodov

Zadretie

Hydraulické a aerodynamické problémy

Elektrické závady

Rezonancia

Deformácia

Ponúkame Vám Aplikačný list.
VIBRODIAGNOSTIKA k stiahnutiu.

VIBRODIAGNOSTIKA

 • slúži na monitorovanie stavu ložísk, mazania a detekciu dynamických stavov rotujúcich strojov a strojných zariadení
 • lokalizujeme poruchu a zisťujeme okamžitý stav a tiež vývoj v trende
 • jedná sa o bezdemontážnu diagnostiku bez nutnosti odvážať strojné zariadenia a tiež bez zastavovania výroby
 • zvyšuje sa spoľahlivosť a životnosť strojov a tiež znižujú náklady na preventívnu údržbu

TRIBODIAGNOSTIKA

Analýza stavu oleja či stroje slúži na

 • sledovanie degradácie olejovej náplne - stav mazacích schopností a životnosti oleja
 • sledovanie znečistenia olejovej náplne - vnik nečistôt z okolia, vody, opotrebenie
 • stanovenie opotrebovania strojového zariadenia pomocou ferografie - opotrebenie ložísk, ozubených kolies, hydraulických prvkov, ventilov, čerpadiel...

DIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH STROJOV A ZARIADENÍ

 • slúži na zisťovanie stavu výkonov hydraulických čerpadiel, prvkov, proporcionálnych a hydraulických ventilov...
 • je súčasťou preventívnych a prediktívnych prehliadok strojov a zariadení a v prípade potreby k bližšiemu zisteniu problémov s hydraulickými okruhmi
 • správnym chodom hydraulického zariadenia zaistíte kvalitu výroby

TERMODIAGNOSTIKA

 • termovízne meranie je bezkontaktné meranie teploty
 • možno použiť všade tam, kde diagnostikovaným parametrom je sálanie tepla
 • má široké použitie v najrôznejších oblastiach ako priemyselných odvetviach, ako aj v súkromnej sfére
 • používame moderné termokamerový systém, ktorý dokáže obsiahnuť celé teplotné spektrum a výstupné termograf s potrebnou presnosťou nájsť prípadné poruchy

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

+421 940 654 148

logofooter

Kontakty

Osadná 2
Bratislava
831 03
+421948320780
obchod@esossk.sk

O spoločnosti

IČO: 51 643 766
Certifikáty
Kontakty